ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-081
Τίτλος: "ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αθανάσιος
Τσίμπρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Σεβαστή
Μάτσια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Νικόλαος
Μπούκος
Ηλίας
Σακέλλης
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):