ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-361
Τίτλος: "ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαρία Ελευθερία
Φαρμάκη
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Καλλιόπη Μαρία
Παπαζήση
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Δημήτριος
Τσιπλακίδης
Τμήμα Χημείας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στέλλα
Μπαλωμένου
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):