ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΙΜΑΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-140
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΙΜΑΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ "
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ευαγγελία
Παγωνά
ΑΠΘ
Ελένη
Δεληβάνη
ΑΠΘ
Κυριακή
Καλαϊτζίδου
ΑΠΘ
Αναστάσιος
Ζουμπούλης
ΑΠΘ
Μανασσής
Μήτρακας
ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):