ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΙΛΥΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-297
Τίτλος: "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΙΛΥΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Φώτιος
Κατριβέσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης
Παρασκευά
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευάγγελος
Παπαδάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):