ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-022
Τίτλος: "ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Μηχανική-Ρύθμιση Διεργασιών & συστημάτων-Βιομηχανία 4.0 & Ψηφιοποίηση-Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαρία Ελένη
Σαμουηλίδου
ΑΠΘ
Απόστολος
Ελεκίδης
ΑΠΘ
Γεώργιος
Γεωργιάδης
ΑΠΘ
Μιχαήλ X.
Γεωργιάδης
ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):